Rozmiar: 1809 bajtów Rozmiar: 8263 bajtów

Rozmiar: 1872 bajtów

WAŻNE DATY W DZIEJACH POLSKI

KRÓLOWIE NA POLSKIM TRONIE

POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT

CAŁKIEM CIEKAWE HISTORIE

Rozmiar: 1872 bajtów

NAJWAŻNIESZE WYDARZENIA W DZIEJACH POLSKI

966 - chrzest Polski
992-śmierć Mieszka I, władzę obejmuje jego syn Bolesław

1000-zjazd gnieźnieński, utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie
1018-pokój w Budziszynie, polska zatrzymała Milsko i Łużyce; wojna z Rusią, zdobycie Kijowa, osadzenie na tronie Świętopełka
1025-koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski w Gnieźnie; koronacja Mieszka II na króla Polski, wyprawa na Saksonię; Hołd Pruski
1034-śmierć Mieszka II, wybuch powstania chłopskiego i pogańskiego
1039-najazd Brzetysława Czeskiego, kradzież relikwii św.Wojciecha
1054-przyznanie Śląska Polsce przez cesarza na zjeździe w Kwidenburgu, z obowiązkiem płacenia Czechom trybutu
1097-klęska Władysława Hermana w wojnie domowej

1180 - zjazd w Łęczycy zatwierdza władzę Kazimierza, kościół zyskał nowe prawa
1181 - książę Bogusław pomorski składa hołd Fryderykowi I Barbarossie

1226 - przybycie Krzyżaków na zaproszenie Konrada Mazowieckiego
1240 - atak mongolski, zdobycie i spalenie Krakowa
1241 - bitwa pod Legnicą, klęska wojsk polskich, śmierć Henryka Pobożnego

1309 - opanowanie Pomorza przez Krzyżaków
1320 - koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w Gnieźnie
1326 - sojusz polsko-litewski i brandenbursko-krzyżacki
1331 - atak wojsk krzyżackich z północy i czeskich z południa
1333 - koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski
1335 - I zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się za 20 tys. kop groszy praskich pretensji do korony polskiej przez Jana Luksemburskiego
1339 - II zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się praw do Śląska i Mazowsza przez Kazimierza; sąd papieski w Warszawie - Polsce przyznano Pomorze i ziemię chełmińską, zakon nie uznał wyroku
1343 - pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu - Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, a Pomorze oddała w wieczystą jałmużnę zakonowi, zachowując prawo własności
1364 - Założenie Akademii Krakowskiej
1385 - układ w Krewie

1409 - wybuch wielkiej wojny z Krzyżakami
1410 - bitwa pod Grunwaldem
1411 - pokój w Toruniu, na mocy którego zakon odstąpił Żmudź, ziemię dobrzyńską oraz wypłacił kontrybucje
1422 - wojna z zakonem i pokój nad jeziorem Melno
1433 - przywilej krakowski gwarantujący nietykalność majątkową
1444 - bitwa pod Warną; śmierć Władysława Warneńczyka z rąk tureckich
1447 - objęcie władzy przez Kazimierza na zasadzie związku dwóch niezależnych państw - Polski i Litwy
1453 - zjazd w Piotrkowie; zażegnanie konfliktu z Litwą o Podole i Wołyń; poparcie dla Związku Pruskiego
1454 - klęska pospolitego ruszenia Wielkopolski pod Chojnicami, w bitwie z odsieczą krzyżacką
1466 - pokój toruński z Zakonem
1497 - klęska wyprawy na Mołdawię

1505 - konstytucja Nihil Novi w Radomiu
1510-1520 - wojny z Tatarami
1563-70 - wojna o Inflanty; sojusz polsko-duński
1569 - Unia Lubelska poprzedzona przyłączeniem Podola, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony
1598 - wyprawa na Szwecję, klęska wojsk Zygmunta III Wazy; rozpoczęcie wojny o tzw. Dominium Maris Baltici

1601 - bitwa pod Kokenhausen - zatrzymanie Szwedów na linii Dźwiny
1605 - bitwa pod Kircholmem, zwycięstwo wojsk polskich pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza
1609 - wyprawa na Moskwę, po zawarciu przez nią sojuszu ze Szwecją
1610 - bitwa pod Kłuszynem - Stanisław Żółkiewski pobił połączone wojska rosyjskie i szwedzkie
1617-20 - wojna ze Szwecją - Polska traci część Inflant
1620 - najazd turecki, klęska pod Cecorą; obrona Chocimia
1626 - najazd szwedzki na Prusy Książęce, okupacja Prus Królewskich z ujściem Wisły; blokada Gdańska
1627 - zwycięstwo w bitwie morskiej pod Oliwą
1635 - powstanie zaporożców; budowa twierdzy Kudak, mającej uniemożliwić wyprawy Kozaków na tereny Turcji
1644 - rozpoczęcie tajnych przygotowań do wojny z Turcją
1648 - klęska armii królewskich pod Żółtymi Wodami i Korsuniem; powstanie obejmuje całą Ukrainę
1649 - ugoda zborowska zawarta w Zbarażu
1651 - bitwa pod Beresteczkiem - wojska polskie pod dowództwem Jana Kazimierza pokonują połączone siły tatarsko-kozackie
1652 - pierwsze Liberum Veto z ust. Władysława Sicińskiego, z namowy Radziwiłłów
1654 - układ rosyjsko-kozacki w Perejesławiu; rozpoczęcie długotrwałych wojen polsko-rosyjskich
1655 - atak szwedzki na Wielkopolskę; kapitulacja pospolitego ruszenia Wielkopolski pod Ujściem; Radziwiłłowie poddają w Kiejdanach Litwę Karolowi Gustawowi; upadek Warszawy i Krakowa; Jan Kazimierz ucieka na Śląsk; wybuch powstania antyszwedzkiego; konfederacja tyszowiecka; oblężenie Jasnej Góry
1656 - bitwa pod Warszawą, przegrana przez Polaków z wojskami szwedzko-brandenburskimi -I próba rozbioru Rzeczypospolitej; traktat w Radnot - Karol Gustaw oddał elektorowi Fryderykowi Wilhelmowi Warmię, Prusy i Wielkopolskę
1658 - wygnanie braci polskich - Arian
1659 - wybuch nowej wojny polsko-rosyjskiej
1660 - traktat w Oliwie - Jan Kazimierz zrzekł się praw do korony szwedzkiej
1665 - rokosz Lubomirskiego
1666 - klęska wojsk królewskich pod Mątwami
1673 - bitwa pod Chocimiem - Sobieski rozbił Turków
1676 - rozejm z Turkami
1677 - traktat polsko-szwedzki w Gdańsku
1683 - bitwa pod Wiedniem
1686 - wieczysty pokój z Rosją - traktat Grzymułtowskiego
1699 - pokój z Turcja w Karłowicach

1700 - bitwa pod Narwą
1701 - bitwa nad Dźwiną - klęska wojsk saskich w walce ze Szwedami
1702 - zdobycie Warszawy przez Szwedów
1717 - sejm niemy
1740 - powstanie Colegium Nobilum w Warszawie - założycielem był Stanisław Konarski
1772 - I rozbiór Polski pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię
1773 - Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1788-92 - Sejm Czteroletni
1791 - Konstytucja 3 Maja
1792 - Konfederacja targowicka i wojna z Rosją
1793 - II rozbiór Polski
1794 - powstanie kościuszkowskie
1795 - III rozbiór Polski
1797 - powstanie Legionów Polskich we Włoszech

1806 - wkroczenie Napoleona na ziemie polskie
1807 - powstanie Księstwa Warszawskiego
1809 - wojna z Austrią
1812 - wyprawa Napoleona na Rosję
1815 - klęska Napoleona pod Waterloo; Kongres Wiedeński; utworzenie Królestwa Kongresowego
1823 - reforma uwłaszczeniowa w poznańskiem
1830-31 - powstanie listopadowe
1846 - powstanie krakowskie; antyszlachecki ruch chłopski w Galicji
1848 - Wiosna Ludów, powstanie wielkopolskie; ruch wolnościowy w Galicji
1848-49 - udział Polaków w walkach rewolucyjnych w Europie
1863-64 - powstanie styczniowe
1864 - carska reforma uwałszczeniowa

28 lipca 1914 - zamach w Sarajewie - Gawriło Princip zastrzelił austriackiego następcę tronu arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonkę; Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii
1914-18 - I wojna światowa
11 listopada 1918 - Józef Piłsudski przejął władzę cywilną i wojskową, powołał pierwszy rząd
27 grudnia 1918 - wybuchło powstanie wielkopolskie
16 sierpnia 1919 - I powstanie śląskie
19 sierpnia 1920 - II powstanie śląskie
2 maja 1921 - III powstanie śląskie
1939-45 - II wojna światowa

DO GÓRY

Rozmiar: 1872 bajtów

INSYGNIA WŁADZY KRÓLOWIE NA POLSKIM TRONIE SZCZERBIEC

WŁADCA

LATA ŻYCIA

LATA PANOWANIA

Mieszko I

930-992

965-977

Bolesław Chrobry

966-1025

992-1025

Mieszko II

990-1034

1025-1034

Kazimierz Odnowiciel

1016-1058

1034-1058

Bolesław II Śmiały

1040-1081

1058-1079

Władysław I Herman

1042-1102

1079-1102

Bolesław III Krzywousty

1086-1138

1102-1138

Władysław II Wygnaniec

1105-1159

1138-1146

Bolesław IV Kędzierzawy

1121-1173

1146-1173

Mieszko III Stary

1122-1202

1173-1177;1198-1199;1202

Kazimierz II Sprawiedliwy

1138-1194

1177-1194

Mieszko Plątonogi

1130-1211

Leszek Biały

1186-1227

1202-1227

Władysław Laskonogi

1161-1231

1202;1228-1231

Henryk I Brodaty

1165-1238

1228-1238

Henryk Pobożny

1196-1241

1238-1241

Bolesław Rogatka

1220-1278

Konrad I Mazowiecki

1187-1247

1229;1241-1243

Bolesław V Wstydliwy

1226-1279

1243-1279

Bolesław Pobożny

1221-1279

Leszek Czarny

1240-1288

1279-1288

Henryk Probus

1257-1290

Przemysł II

1257-1296

1290;1295-1296

Wacław II

1271-1305

1300-1305

Władysław I Łokietek

1260-1333

1306-1333

Kazimierz III Wielki

1310-1370

1333-1370

Ludwik Węgierski

1326-1382

1370-1382

Jadwiga

1371-1399

1384-1399

Władysław II Jagiełło

1351-1434

1386-1434

Władysław III Warneńczyk

1424-1444

1434-1444

Kazimierz Jagiellończyk

1427-149

1447-1492

Jan I Olbracht

1459-1501

1492-1501

Aleksander Jagiellończyk

1461-1506

1501-1506

Zygmunt I Stary

1467-1548

1506-1548

Zygmunt II August

1520-1572

1548-1572

Henryk Walezy

1551-1589

1573-1574

Anna Jagiellonka

1523-1596

1576-1596

Stefan Batory

1533-1586

1576-1586

Zygmunt III Waza

1566-1632

1587-1632

Władysław IV

1595-1648

1632-1648

Jan II Kazimierz

1609-1672

1648-1672

Michał Korybut Wiśniowiecki

1640-1673

1669-1673

Jan III Sobieski

1629-1696

1674-1696

August II Mocny

1670-1733

1697-1733

Stanisław Leszczyński

1677-1766

1704-1710;1733-1736

August III Sas

1696-1763

1733-1763

Stanisław August Poniatowski

1732-1798

1764-1795

DO GÓRY

Rozmiar: 1872 bajtów

CAŁKIEM CIEKAWE HISTORIE

CZY WIESZ,ŻE...

najdłużej żyjącym królem był Stanisław Leszczyński - żył 88 lat i 4 miesiące
najdłużej panującym królem był Władysław Jagiełło - na tronie zasiadał 48 lat i 4 miesiące
najkrócej, bo niecały rok, panowali Bezprym i Mieszko Plątonogi
najmłodszym podczas koronacji królem był Zygmunt August - miał 9 lat i 7 miesięcy
najwięcej potomstwa miał Bolesław Krzywousty - 17

Według legendy, Mieszko I od urodzenia był niewidomy. Przejrzał dopiero na oczy w wieku 7 lat, podczas uczty postrzyżynowej.
Pierwsze polskie pieniądze zaczął bić ze srebra Mieszko I po przyjęciu wiary chrześcijańskiej. Były to denary.

Władysław IV znał słynnego astronoma Galileusza i korespondował z nim. Kupił od niego lunety i inne urządzenia optyczne, które wykorzystywał w czasie wypraw wojennych.

Jan III Sobieski bardzo interesował się zoologią. Sprowadzał i hodował wiele egzotycznych zwierząt. Posiadał między innymi australijskiego strusia, rysia, niedźwiedzia polarnego, ptaki egzotyczne. Ulubienicą króla była wydra, która potrafiła łowić dla niego ryby. Zginęła z rąk dragona pilnującego królewskiego pałacu. Król w przypływie gniewu kazał strażnika rozstrzelać, lecz pod wpływem duchownych skazał go na karę praszczęty - dragon musiał przebiec 15 razy pomiędzy dwoma rzędami żołnierzy uzbrojonych w rózgi.

DO GÓRY

STRONA GŁÓWNA

Rozmiar: 1872 bajtów