Rozmiar: 1809 bajtów

FIZYKA Rozmiar: 11352 bajtów

Rozmiar: 2406 bajtów

Tutaj znajdziesz podstawowe inofrmacje z różnych działów fizyki,
które pomogą powtórzyć i uzupełnić wiedzę, jaką zdobyłeś na lekcjach.

MECHANIKA

KINEMATYKA

DYNAMIKA Rozmiar: 1204 bajtów.doc

STATYKA

GRAWITACJA

PRACA, MOC, ENERGIA

ENERGIA WEWNĘTRZNA CIAŁA. TERMODYNAMIKA. .doc

ELEKTROSTATYKA
opracowanie MichałaRozmiar: 1204 bajtów.doc
materiał z zadaniamiRozmiar: 1204 bajtów.doc

PRĄD ELEKTRYCZNY
opracowanie tematu z zadaniami .doc

MAGNETYZM Rozmiar: 2010 bajtów.doc

Na stronie "MOJA ENERGIA" w dziale AKADEMIA ENERGII znajdziesz wiele ciekawych materiałów, doświadczeń i zadań związanych z prądem. Zobacz koniecznie!
KLIKNIJ!

OPTYKA - plik w formacie *doc

OPTYKA Rozmiar: 514 bajtów - prezentacja w programie Power Point

FIZYKA w ZADANIACH

Rozmiar: 2406 bajtów

KINEMATYKA

Kinematyka to dział fizyki zajmujący się opisem ruchu ciał.
Pod pojęciem ruchu rozumiemy zmiany wzajemnego położenia jednych ciał względem drugich wraz z upływem czasu. Najprostszą postacią ruchu jest ruch mechaniczny. Polega on na zmianie wzajemnego położenia ciał (lub ich części) w przestrzeni.
Punkt materialny to ciało obdarzone masą, lecz nie posiadające objętości.
Torem ruchu (trajektorią) nazywamy krzywą lub prostą zakreśloną w przestrzeni, przez poruszający się punkt. Długość toru nazywamy drogą (s).
Ze względu na tor, ruch dzielimy na:
Rozmiar: 96 bajtów prostoliniowy - ciało porusza się wzdłuż linii prostej;
Rozmiar: 96 bajtów krzywoliniowy - ciało porusza się po krzywej np. po okręgu.
PRĘDKOŚĆ
Prędkość definiujemy jak szybko zmienia się położenie punktu materialnego w czasie. Inaczej: jest to stosunek przebytej drogi do czasu.
Rozmiar: 396 bajtów
gdzie: r - przemieszczenie (przebyta droga), t - przyrost czasu
Ze względu na prędkość ruch dzielimy na:
Rozmiar: 96 bajtów jednostajny
Rozmiar: 96 bajtów zmienny - jednostajnie lub niejednostajnie
PRZYSPIESZENIE
W czasie ruchu prędkość poruszającego się ciała, często zmienia się co do wartości i kierunku - ciało porusza się z przyśpieszeniem.
Przyspieszeniem nazywamy zmianę prędkości w czasie.
Rozmiar: 293 bajtów
gdzie: v - prędkość, t - czas
RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY
To taki ruch, którego torem jest linia prosta, a prędkość nie ulega zmianie, jest stała. Oznacza to, że ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi.
Wykresy zależności prędkości od czasu i drogi od czasu, w ruchu jednostajnie prostoliniowym:
Rozmiar: 2125 bajtówRozmiar: 1506 bajtów
RUCH JEDNOSTAJNIE ZMIENNY, PROSTOLINIOWY
Ruch jednostajnie zmienny to taki ruch w którym w kolejnych jednostkach czasu prędkość zmienia się o jednakowe wartości, torem ruchu jest prosta.
Prędkość jest liniową funkcją czasu, a przyspieszenie jest stałe.
Wykresy zależności przyśpieszenia od czasu i prędkości od czasu, w ruchu jednostajnie zmiennym, prostoliniowym:
Rozmiar: 1004 bajtówRozmiar: 3401 bajtów
Drogę w tym ruchu obliczamy ze wzoru:
Rozmiar: 332 bajtów
gdzie: v - prędkość początkowa, a - przyspieszenie, t - czas
SWOBODNY SPADEK CIAŁ - przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego
Wszystkie ciała, niezależnie od rozmiarów i ciężaru, w tym samym punkcie nad powierzchnią Ziemi, spadają z takim samym przyśpieszeniem - przyśpieszeniem ziemskim - g (wartość przyśpieszenia ziemskiego wynosi 9,81m/s2). W swobodnym spadku ciał wektory: przyśpieszenia ziemskiego (grawitacyjnego) i wektor prędkości skierowane są pionowo w dół.
Rozmiar: 1736 bajtów
Równania opisujące spadek swobodny (w tym ruchu pomija się opór powietrza):
Czas spadku ciała: Rozmiar: 314 bajtów, gdzie: g - przyśpieszenie ziemskie, h - wysokość z jakiej spada ciało (droga)
Prędkość końcowa: Rozmiar: 288 bajtów
RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU
Ruchem "jednostajnym" po okręgu nazywamy to ruch, którego torem jest okrąg a pedkość liniowa jest wielkością stałą.
Rozmiar: 4622 bajtów
Czas potrzebny ciału na wykonanie pełnego obiegu nazywamy okresem i oznaczamy symbolem T.
Wartość okresu obliczamy ze wzoru: Rozmiar: 261 bajtów
Częstotliwość to liczba pełnych obiegów w jednostce czasu. Oznaczamy ją literą Rozmiar: 172 bajtów (grecka litera ni). Częstotliwość jest odwrotnością okresu (okres odwrotnością częstotliwości): Rozmiar: 235 bajtów

DO GÓRY

STRONA GŁÓWNA

Rozmiar: 2406 bajtów