Do strony www Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

NALICZANIE PUNKTÓW W NABORZE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rozmiar: 1291 bajtówNALICZANIE PUNKTÓW W SYSTEMIE NABORU DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO:

100

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18

ocena z matematyki (za ocenę celująca)

18

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18

szczególne osiągnięcia

18

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

aktywność społeczna

3

PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

100

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka angielskiego

100% x 0,30 = 30 pkt

Rozmiar: 1291 bajtów

PUNKTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPOSTAWOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Za co i ile możesz otrzymać punktów? Określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019r.

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych [...] wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia [...] gimnazjum z wyróżnieniem, [...] przyznaje się 7 punktów.

Przeliczanie na punkty osiągnięć:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
[...]

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

[...]

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1- 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, [...] wymienione na świadectwie ukończenia [...] gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, [...] przyznaje się 3 punkty.


Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1291 bajtów