Rozmiar: 1809 bajtów

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW Rozmiar: 25332 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów

Układ okresowy pierwiastków to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowane według ich rosnącej liczby atomowej.
Pierwiastki w układzie zostały pogrupowane według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości.
Układ okresowy jest podzielony na grupy (pionowe kolumny) i okresy (poziome rzędy).
Pierwiastki należące do tej samej grupy mają taką samą liczbę elektronów walencyjnych, a tym samym podobne właściwości chemiczne. Nazwy grup pochodzą od pierwiastka rozpoczynającego grupę ( z wyjątkiem grupy 1 - litowców).
Okresów jest 7. Każdy zaczyna się aktywnym matalem, a kończy nieaktywnym gazem szlachetnym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1H
wodór
2He
hel
2 3Li
lit
4Be
beryl
5B
bor
6C
węgiel
7N
azot
8O
tlen
9F
fluor
10Ne
neon
3 11Na
sód
12Mg
magnez
13Al
glin
14Si
krzem
15P
fosfor
16S
siarka
17Cl
chlor
16Ar
argon
4 19K
potas
20Ca
wapń
21Sc
skand
22Ti
tytan
23V
vanad
24Cr
chrom
25Mn
mangan
26Fe
żelazo
27Co
kobalt
28Ni
nikiel
29Cu
miedź
30Zn
cynk
31Ga
gal
32Ge
german
33As
arsen
34Se
selen
35Br
brom
36Kr
krypton
5 37Rb
rubid
38Sr
stront
39Y
itr
40Zr
cyrkon
41Nb
niob
42Mo
molibden
43Tc
technet
44Ru
ruten
45Rh
rod
46Pd
pallad
47Ag
srebro
48Cd
kadm
49In
ind
50Sn
cyna
51Sb
antymon
52Te
tellur
53I
jod
54Xe
ksenon
6 55Cs
ces
56Ba
bar
57Ln
lantan
72Hf
hafn
73Ta
tantal
74W
wolfram
75Re
ren
76Os
osm
77Ir
iryd
78Pt
platyna
79Au
złoto
80Hg
rtęć
81Tl
tal
82Pb
ołów
83Bi
bizmut
84Po
polon
85At
astat
86Rn
radon
7 87Fr
frans
88Ra
rad
89Ac
aktyn
104Rf
rutherford
105Db
dubn
106Sg
seaborg
107Bh
bohr
108Hs
has
109Mt
metiner
110Uun
ununnilium
111Uuu
unununium
112Uub
ununbium
113Uut
ununtri
114Uuq
ununquadium
115Uup
ununpent
116Uuh
ununhexium
117Uus
ununsept
118Uuo
ununoctium

58Cr
cer
59Pr
prazeodym
60Nd
neodym
61Pm
promet
62Sm
samar
63Eu
europ
64Gd
gadolin
65Tb
terb
66Dy
dysproz
67Ho
holm
68Er
erb
69Tm
tul
70Yb
iterb
71Lu
lutet
90Th
tor
91Pa
proaktyn
92U
uran
93Np
neptun
94Pu
pluton
95Am
ameryk
96Cm
kiur
97Bk
berkel
98Cf
kaliforn
99Es
einstein
100Fm
ferm
101Md
mendelew
102No
nobel
103Lr
lorens


          Lantanowce

          Aktynowce
METALE PÓŁMETALE NIEMETALE GAZY SZLACHETNE

Rozmiar: 311 bajtów

CO MOŻEMY ODCZYTAĆ Z UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW?

Rozmiar: 235 bajtów Z - liczba atomowa = liczbie protonów = liczbie elektronów
Rozmiar: 235 bajtów A - liczba masowa = liczbie nukleonów (protonów i neutronów). Jej wartość jest równa zaokrąglonej liczbie całkowitej masy atomowej pierwiastka.

Rozmiar: 3585 bajtów


Rozmiar: 235 bajtów numer okresu = liczbie powłok elektronowych
Rozmiar: 235 bajtów numer grupy (cyfra jedności) = liczbie elektronów walencyjnych
Rozmiar: 235 bajtów numer grupy (cyfra jedności) = maksymalnej wartościowości pierwiastka względem tlenu
Rozmiar: 235 bajtów wartościowość pierwiastka w związkach z wodorem i innymi niemetalami = numerowi grupy (cyfra jedności), dla grup 1, 2, 13, 14, a dla grup 15 - 17 obliczamy : 18 odjąć nr grupy
Rozmiar: 235 bajtów charakter chemiczny (metal, niemetal, półmetal)
Rozmiar: 235 bajtów w każdej grupie, ze wzrostem numeru okresu, wzrasta charakter metaliczny pierwiastka
Rozmiar: 235 bajtów w każdej grupie, ze wzrostem numeru okresu, wzrasta liczba powłok elektronowych
Rozmiar: 235 bajtów w każdym okresie, ze wzrostem numeru grupy, wzrasta liczba elektronów walencyjnych
Rozmiar: 235 bajtów w każdym okresie, ze wzrostem numeru grupy, wzrasta charakter niemetaliczny pierwiastka
Rozmiar: 235 bajtów własności kwasowe pierwiastków wzrastają od lewej strony ku prawej, własności zasadowe - w kierunku przeciwnym
Rozmiar: 235 bajtów w poszczególnych grupach (licząc w kierunku pionowym ku dołowi), maleje moc kwasów tlenowych, ale wzrasta moc zasad.
Jeśli rozważać tylko rodziny główne i nie brać pod uwagę helowców, można stwierdzić, że w górnym, prawym rogu tablicy Mendelejewa znajdują się pierwiastki o najsilniej zaznaczonym charakterze kwasotwórczym - a w dolnym, lewym rogu - pierwiastki tworzące najsilniejsze zasady.

Dwa pierwiastki w układzie okresowym pierwiastów są cieczami - rtęć i brom.
W stanie gazowym występuje 11 pierwiastków: wodór, azot, tlen, fluor, chlor, hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon.
Pozostałe pierwiastki w układzie okresowym są ciałami stałymi.

SZEREG AKTYWNOŚCI METALI
Aktywność chemiczna metali, określa możliwość wyparcia wodoru z roztworu kwasu przez dany metal.
Metale umieszczone z lewej strony wodoru są od niego aktywniejsze - wypierają wodór z kwasu np.: sód, magnez, wapń.
Metale znajdujące się w szeregu po prawej stronie wodoru, są od niego mniej aktywne i nie wypierają go z kwasu - metale szlachetne.
Na podstawie szeregu można stwierdzić, który z metali jest aktywnieszy.

spadek aktywności chemicznej
------------------------------------------>
K, Na, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H2 Bi, Sb, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
<------------------------------------------
wzrost aktywności chemicznej

Rozmiar: 311 bajtów

Rozmiar: 235 bajtówWARTOŚCIOWOŚĆ PIERWIASTKÓW - liczba wiązań chemicznych, jakie może utworzyć dany atom lub jon z innymi atomami lub jonami.
Inne określenie wartościowości pierwiastka podał Frankland (1852r.):
Wartościowość to liczba atomów wodoru, z którymi może się połączyć atom danego pierwiastka.

Wartościowość jest liczbą niemianowaną, przyjmującą wartości całkowite od I do VIII.
Oznacza się ją cyfrą rzymską, jako indeks górny przy symbolu pierwiastka np.: HI2OII, AlIII2OII3.
Wartościowość zależy głównie od konfiguracji elektronowej atomów pierwiastka, a w szczególości ilości elektronów walencyjnych - ilość elektronów walencyjnych określa maksymalną wartościowość pierwiastka w związkach chemicznych.
Część pierwiastków przyjmuje tylko jedną wartościowość, ale znaczna część pierwiastków posiada je różne,
w zależności od związku jaki tworzy.
Maksymalna wartościowość atomów pierwiastków grup 1, 2 i od 13 do 18 wobec tlenu, odpowiada numerowi grupy,
w której pierwiastek się znajduje.
Dla grup z numerem większym niż 10, wartościowość pierwiastka obliczamy odejmując od numeru grupy liczbę 10, np.: węglowce - 14 grupa - wartościowość wynosi 14 - 10 = 4;(wyjątkiem są tlen, fluor i większość pierwiastków grupy 18)
Wartościowość atomów pierwiastków grup 1 i 2 wobec wodoru, odpowiada numerwi grupy, a w grupach 13 - 18 różnicy między liczbą 18, a numerem grupy.
Przykłady wzorów tlenków pierwiastków każdej grupy układu okresowego i ich wartościowości.

numer grupy

I

II

III

IV

V

VI

VII

wzór tlenku

NaI2 OII

MgII OII

AlIII2 O II3

SiIV O II2

PV2 O II5

S VIO II3

ClVII2 O II7

Rozmiar: 235 bajtów Znajomość wartościowości pierwiastka pomaga ustalić wzór cząsteczki zwiazku chemicznego.
Sposób ustalania wzorów sumarycznych cząsteczki związku chemicznego, na przykładzie tlenku żelaza (III):
1. Zapisujemy symbole atomów, zgodnie z zasadami ustalonymi dla tlenków: Fe O
2. Dopisujemy wartościowości: FeIII OII
3. Liczby odpowiadające wartościowości każdego z pierwiastków zapisujemy "na krzyż", tzn. wartościowość atomu żelaza - III dopisujemy atomowi tlenu jako indeks dolny, a wartościowość tlenu - II, dopisujemy atomowi żelaza również jako indeks dolny, używając cyfr arabskich: FeIII2 OII3
4. Upraszczona postać wzoru cząsteczki tlenku żelaza (III): Fe2 O3
Należy pamiętać, że w nazewnictwie zwiazków chcemicznych, jeżeli pierwiastek posiada więcej niż jedną wartościowość, uwzględniamy ją zapisując w nawiasie zwykłym po nazwie pierwiastka, którego dotyczy.

Rozmiar: 235 bajtów Warto wiedzieć, że:
wodór ma zawsze wartościowość równą I;
tlen ma zawsze wartościowość równa II (z wyjątkiem nadtlenków, w których przyjmuje wartościowość równą I);
litowce mają wartościowość równą I (pierwsza grupa układu okresowego), a berylowce II (druga grupa układu okresowego);
wartościowość pierwiastków w stanie wolnym wynosi zero, niezależnie od liczby wiązań, jakie tworzą między sobą atomy;
wartościowość gazów szlachetnych wynosi 0.

Rozmiar: 235 bajtów Wartościowość informuje o liczbie wiązań, a więc o liczbie elektronów biorących udział w ich tworzeniu.
W celu określenia funkcji jaką spełniają elektrony w momencie tworzenia cząsteczki, wprowadza się pojęcie
stopnia utlenienia. Do liczby określającej wartościowość dodaje się plus lub minus, co umożliwia określenie rodzaju powstającego wiązania.
Rozmiar: 301 bajtów Pierwiastek w formie substancji prostej ma stopień utlenienia równy 0.
Suma stopni utlenienia w cząsteczce musi być równa zeru (np.: H2S: +1+1-2=0), a w jonie złożonym musi być równa ładunkowi jonu (np.: SO4-II: +6+4(-2)= -2).
Fluor we wszystkich związkach przyjmuje stopień utlenienia równy -I (fluor jest najbardziej elektroujemnym pierwiastkiem);
Stopień utlenienia tlenu wynosi -II, (wyjątek fluorek tlenu OF2, gdzie O+II i nadtlenki np.:wodoru - H2O2, gdzie O-I
Wodór ma stopień utlenienia równy +I, z wyjątkiem wodorków pierwiastków mniej od niego elektroujemnych, w których przyjmuje stopień utleniania równy -I;
stopień utlenienia litowców wynosi +I, a berylowców +II;
stopień utlenienia pierwiastków w stanie wolnym wynosi zero, niezależnie od liczby wiązań, jakie tworzą między sobą atomy (np.: O2, Cl2).

POWTÓRKA Z LEKCJI

Rozmiar: 311 bajtów