Rozmiar: 1809 bajtów

PRAWA CHEMICZNERozmiar: 9476 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów

PRAWO ZACHOWANIA MASY:

Łączna masa substratów równa jest łącznej masie produktów.

inaczej:

W każdej przemianie chemicznej masa substancji biorących udział w reakcji chemicznej nie ulega zmianie,
jest równa masie produktów powstałych w wyniku reakcji.

Prawo zachowania masy po raz pierwszy sformułował rosyjski chemik Michaił Łomonosow w roku 1748r.
Jego pierwotna treść brzmiała: "Wszystkie przemiany zachodzące w przyrodzie polegają na tym, że ile się odejmie od jednego ciała, tyle się dodaje do drugiego. W ten sposób, jeżeli gdzieś ubędzie nieco materii, to przybędzie w innym miejscu". (M. Łomonosow - "Rozważania o stałości i płynności ciał").
Niezależnie od M. Łomonosowa prawo zachowania masy odkrył francuski uczony Antoine Laurent Lavoisier (1789r.).

PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU:

Pierwiastki tworzące związek chemiczny łączą się ze sobą w ściśle określonych stałych stosunkach wagowych.

Sposoby przedstawiania składu ilościowego związków chemicznych na przykładzie Al2O3
stosunek atomowy - wynika ze wzoru sumarycznego: liczba atomów glinu /liczba atomów tlenu = 2/3
stosunek masowy - na podstawie wzoru sumarycznego i mas atomowych obliczamy stosunek mas atomów w cząsteczce:

Rozmiar: 1969 bajtów

stosunek procentowy - stosunek masowy wyrażony w procentach:

Rozmiar: 1637 bajtów

Prawo stałości składu podał w 1799 roku chemik francuski - Joseph Louis Proust: "Skład jednych i tych samych substancji niezależnie od sposobu ich otrzymania jest stały". Potwierdził je angielski uczony John Dalton w 1803r.

PRAWO STOSUNKÓW OBJĘTOŚCIOWYCH:

Objętość reagujących ze sobą gazów oraz gazowych produktów ich reakcji, odmierzone w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia, pozostają do siebie w stosunkach niewielkich liczb całkowitych.

PRAWO OKRESOWOŚCI:

Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastów uporządkowanych zgodnie ze wzrastającą liczbą atomową powtarzają się okresowo.

W 1869 roku prawo okresowości podał rosyjski chemik Dmitrij Mendelejew.
"Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków i ich związków, pozostają w okresowej ( periodycznej) zależności od ich mas atomowych".
Opracowując tabelę układu okresowego uszeregował wszystkie 63 znane wówczas pierwiastki, według ich ciężaru atomowego. Pozostawił puste miejsca w tablicy, twierdząc, że powinny one zostać zapełnione przez nieodkryte jeszcze pierwiastki. Na podstawie prawa okresowości Mendelejew przewidział istnienie i niektóre właściwości pierwiastków wówczas jeszcze nieznanych, między innymi galu, skandu, germanu, polonu, transu.

PRAWO AVOGADRO:

W tych samych warunkach fizycznych tzn. w takiej samej temperaturze i pod takim samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych gazów, znajduje się taka sama liczba cząsteczek.

Rozmiar: 903 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów