Rozmiar: 1809 bajtów

ALDEHYDY I KETONY Rozmiar: 6503 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów

Aldehydy i ketony są związkami organicznymi, pochodnymi węglowodorów zawierającymi grupę karbonylową.
Grupa karbonylowa
Grupa ta ma podwójne wiązanie między atomami węgla i tlenu.

W aldehydach atom węgla grupy karbonylowej połączony jest z jednym atomem wodoru i jednym podstanikiem węglowodorowym (wyjątek stanowi aldehyd mrówkowy, w którym grupa karbonylowa połączona jest z dwoma atomami wodoru).

W ketonach węgiel grupy karbonylowej połączony jest z dwoma podstawnikami węglowodorowymi.

Rozmiar: 1552 bajtów

Ogólny wzór aldehydów

R - CHO

gdzie R - grupa alkilowa

Ogólny wzór ketonów

R - CO - R

gdzie R - grupy alkilowe

Rozmiar: 311 bajtów

NAZEWNICTWO ALDEHYDÓW

Nazwa "aldehyd" pochodzi z łacińskiego "alcohol dehydrogenatus", co oznacza alkohol odwodorniony. Określenie wynika, z metody otrzymywania aldehydów - przez odwodornienie alkoholi.
Ze względu na łatwość utleniania się aldehydów do kwasów karboksylowych, nazwy zwyczajowe aldehydów wyprowadza się od nazw odpowiednich kwasów, zastępując wyraz kwas, wyrazem aldehyd, np. aldehyd mrówkowy HCHO, aldehyd octowy CH3CHO.

Systematyczne nazwy aldehydów ustala się określając najdłuższy łańcuch węglowy cząsteczki zawierający grupę aldehydową i do odpowiedniej nazwy węglowodoru (o tej samej liczbie atomów węgla, co aldehyd) dodaje się końcówkę - al, np. butanal

Wzór aldehydu

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

HCHO

metanal

aldehyd mrówkowy (formaldehyd)

CH3CHO

etanal

aldehyd octowy (acetaldehyd)

C2H5CHO

propanal

aldehyd propionowy

C3H7CHO

butanal

aldehyd masłowy

Rozmiar: 311 bajtów

NAZEWNICTWO KETONÓW

Zwyczajowe nazwy prostych ketonów tworzy się dodając do wyrazu keton nazwy obu podstawników połączonych z grupą karbonylową, np. keton diumetylowy CH3COCH3.
W nazwie systematycznej określa się nazwę najdłuższczego łańcucha węglowodorowego zawierającego grupę karbonylową i dodaje końcówkę -on,
np. keton diumetylowy CH3COCH3 - propanon.

Wzór ketonu

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

CH3COCH3

propanon

keton dimetylowy (aceton)

CH3CH2COCH3

butan-2-on

keton etylowometylowy

CH3CH2CH2COCH3

pentan-2-on

keton metylowopropylowy

Rozmiar: 311 bajtów

OTRZYMYWANIE ALDEHYDÓW

1. W reakcji odwodornienia alkoholi I-rzędowych - przepuszczanie par alkoholi, w temperaturze ok. 300oC, nad rozdrobnioną miedzią:
CH3CH2OH --> CH3CHO

2. Hydratacja - uwodnienie alkinów w obecności katalizatora rtęciowego (HgSO4).
Np. synteza Kuczerowa, polegająca na katalitycznym uwodnieniu acetylenu:
C2H2 + H2O --> CH3CHO

OTRZYMYWANIE KETONÓW

1. W reakcji odwodornienia alkoholi II-rzędowych - przepuszczanie par alkoholi, w temperaturze ok. 300oC, nad rozdrobnioną miedzią:
CH3CH(OH)CH3 --> CH3CO CH3

Rozmiar: 311 bajtów

WŁAŚCIWOŚCI ALDEHYDÓW I KETONÓW

Alkanale tworzą szereg homologiczny, w którym pierwszy metanal (aldehyd mrówkowy) jest gazem,
a następne są cieczami.
Metanal dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego około 40% roztwór wodny, to formalina. Ze względu na swe właściwości, stosuje się go do konserwacji preparatów organicznych. Metanal posiada charakterystyczny zapach i jest toksyczny.

Aldehydy wykazują właściwości redukujące. Próby Trommera i Tollensa, wykorzystują je do wykrywania obecności grup aldehydowych.

Próba Trommera polega na redukcji w środowiska zasadowym, wodorotlenku miedzi(II) do tlenku miedzi(I) (charakterystyczne czerwonej zabarwienie). Aldehydy utleniają się wówczas do kwasów karboksylowych:
HCHO + 2Cu(OH)2 --> HCOOH + Cu2O + 2H2O

Próba Tollensa - nazywana próbą lustra srebrowego, polega na redukcji tlenku srebra,
w roztworze amoniakalnym, do metalicznego srebra, tworzącego na ściankach probówki lustro.
HCHO + Ag2O --> HCOOH + 2Ag

W przeciwieństwie do aldehydów ketony nie ulegają próbom Trommera i Tollenasa, dlatego próby te służą do rozróżniania tych dwóch grup związków. Potwierdza to brak właściwości redukujących ketonów w tej reakcji.

Ze względu na obecność grupy karbonylowej aldehydy i ketony dają szereg reakcji. Ulegają:
reakcji utleniania i redukcji
addycji alkoholi i wody, wodorosiarczanu, hydroksyloaminy, hydrazyny, cyjanków
kondensacji aldolowej
reakcji Cannizaro.
Mechanizmy tych reakcji poznasz w dalszych etapach kształcenia.

Rozmiar: 903 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów