Rozmiar: 1809 bajtów

KWASY KARBOKSYLOWE Rozmiar: 6503 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów

Kwasy karboksylowe to związki organiczne, pochodne węglowodorów, w cząsteczce których znajduje się jedna lub więcej grup karboksylowych.

Grupa karboksylowa Rozmiar: 462 bajtów (- COOH), jest grupą funkcyjną.

Wzór ogólny kwasów monokarboksylowych (posiadających jedną grupę karboksylową):

R - COOH

gdzie R - grupa alkilowa

Ar - COOH

gdzie Ar - grupa arylowa

Ogólny wzór kwasów karboksylowych nasyconych

CnH2n+1 - COOH

Rozmiar: 311 bajtów

PODZIAŁ KWASÓW KARBOKSYLOWYCH

Kwasy karboksylowe można podzielić, w zależności od budowy reszty węglowodorowej na:
kwasy alifatyczne (nasycone i nienasycone),
cykloalifatyczne
aromatyczne.

W zależności od ilości grup karboksylowych kwasy dzielimy na:
monokarboksylowe, np.: kwas metanowy (mrówkowy) HCOOH
dikarboksylowe , np.: kwas etanodiowy (szczawiowy) HOOC-COOH,
trilokarboksylowe, itd.

Rozmiar: 311 bajtów

NAZEWNICTWO

Nazwy systematyczne kwasów karboksylowych tworzy się od nazwy węglowodoru, który ma w cząsteczce tą samą liczbę atomów węgla dodając końcówkę -owy
Kwasy karboksylowe tworzą szereg homologiczny.
W nazewnictwie kwasów karboksylowych przyjmuje się nazwy zwyczajowe, wywodzące się najczęściej od nazwy miejsca ich występowania.

WZORY I NAZWY NIEKTÓRYCH KWASÓW:

Wzór kwasu

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

HCOOH

kwas metanowy

kwas mrówkowy

CH3COOH

kwas etanowy

kwas octowy

C2H5COOH

kwas propanowy

kwas propionowy

C3H7COOH

kwas butanowy

kwas masłowy

C5H11COOH

kwas pentanowy

kwas walerianowy

C15H31COOH

kwas heksadekanowy

kwas palmitynowy

C17H35COOH

kwas oktadekanowy

kwas stearynowy

C17H33COOH

kwas cis-9-oktadecenowy

kwas oleinowy

Rozmiar: 1167 bajtów

kwas fenylokarboksylowy

kwas benzoesowy

Rozmiar: 311 bajtów

WŁAŚCIWOŚCI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH

Kwasy karboksylowe są mało lotne. Wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki wzrastają temperatury topnienia i wrzenia kwasów karboksylowych. Wszystkie kwasy łatwo krystalizują.
Kwasy zawierające od 1 do 4 atomów węgla w czasteczce mieszają się z wodą w każdym stosunku,
a zawierające do 12 atomów węgla w czasteczce, rozpuszczają się dobrze w alkoholu.
Niższe kwasy karboksylowe są cieczami o ostrym zapachu, kwasy o średniej wielkości są oleistymi cieczami
o przykrej woni, a kwasy długołańcuchowe ciałami stałymi lub cieczami w zależności od stopnia nienasycenia.
Kwasy karboksylowe są aktywnymi chemicznie związkami, a ich właściwości chemiczne wynikają z obecności grupy karboksylowej.

Niższe kwasy karboksylowe ulegają reakcji dysocjacji, np.:
CH3COOH --> CH3COO - + H +
1 cząsteczka kwasu octowego dysocjuje na 1 anion octanowy i 1 kation wodorowy
Wyższe kwasy karboksylowe nie ulegają dysocjacji.
Aktywność chemiczna kwasów maleje ze wzrostem długości łańcucha węglowego.

Kwasy karboksylowe reagują z zasadami, tlenkami metali i metalami tworząc sole.
Reakcja z zasadami, np.:
CH3COOH + NaOH --> CH3COONa + H2O
W reakcji kwasu octowego z zasadą sodową powstaje octan sodu i woda

Wyższe kwasy - tłuszczowe, w reakcji z zasadami, tworzą sole nazywane mydłami, np. mydło sodowe - stearynian sodu:
C17H35COOH + NaOH --> C17H35COONa + H2O

Reakcja z tlenkami metali, np.:
2 HCOOH + CuO --> (HCOO)2Cu + H2O
W reakcji kwasu mrówkowego z tlenkiem miedzi (II), powstaje mrówczan miedzi (II) i woda

Reakcja z metalami, np.:
CH3COOH + Mg --> (CH3COO)2Mg + H2
W reakcji kwasu octowego z magnezem, powstaje octan magnezu i wodór

Grupę hydroksylową karboksylu można dość łatwo zastąpić chlorem, grupą aminową bądź resztą alkoholową otrzymując chlorki kwasowe, amidy i estry.

W reakcji kwasu octowego z chlorkiem fosforu (V), otrzymujemy chlorek acetylu i kwas fosforowy (III): CH3COOH + PCl5 --> CH3COCl + H3PO3

Działając amniakiem na chlorek acetylu (chlorek kwasu octowego), otrzymujemy amid kwasu octowego - acetamid:
CH3COCl + NH3 --> CH3CONH2

Działając alkoholem metylowym na kwas octowy, otrzymujemy ester - octan metylu:
CH3COOH + CH3OH --> CH3COOCH3 + H2O

Kwasy krboksylowe ulegają dehydratacji - odłączeniu czasteczki wody. W wyniku reakcji powstają bezwodniki kwasów, np.:
w wyniku odłączenia cząsteczki wody od dwóch cząsteczek kwasu octowego, otrzymujemy bezwodnik kwasu octowego:
CH3COOH + HOOCH3C --> CH3COOCH3C + H2O

Szczególnie łatwo ulegają tej reakcji kwasy dikarboksylowe.

Rozmiar: 311 bajtów

KWAS MRÓWKOWY HCOOH

Jest pierwszym członem szeregu homologicznego kwasów monokarboksylowych, nasyconych.
Jego nazwa wywodzi się stąd, że został wyodrębiony z jadu mrówek.
Występuje również w jadzie pszczół i w liściach pokrzyw.
Kwas mrówkowy jest bezbarwną cieczą o ostrym, duszącym zapachu i właściwościach parzących.
Jest trucizną.
Dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Jest palny:
2HCOOH + O2 --> 2 CO2 + 2 H2O

Na skalę przemysłową kwas mrówkowy otrzymuje się w reakcji tlenku węgla (II) z ok. 30% wodnym roztworem wodorotlenku sodu.

Kwas mrówkowy stosuje się do garbowania skór, produkcji barwników, w przemyśle włókienniczym oraz jako substancję bakteriobójczą.

Rozmiar: 311 bajtów

KWAS OCTOWY CH3COOH

Jest drugim kwasem w szergu homologicznym kwasów monokarboksylowych nasyconych.
Jest bezbarwną cieczą o intensywnym zapachu.
Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Pary kwasu octowego drażnią i niszczą błony śluzowe. Czysty kwas octowy jest nazywany "lodowatym".
Jest higroskopijny i odporny na działanie środków utleniających.

Spala się niebieskim płomieniem:
CH3COOH + 2 O2 --> 2 CO2 + 2 H2O

Powstaje w wyniku procesu fermentacji octowej - utlenienia alkoholu pod wpływem powietrza i bakterii (kwaśnienie napojów alkoholowych jak piwo, wino pozostawionych w otwartych naczyniach):
C2H5OH + O2 --> CH3COOH + H2O

Reaguje z metalami, tlenkami metali i zasadami dając sole - octany.

Kwas octowy jest stosowany w gospodarstwie domowym w roztworach 6% i 10%, jako przyprawa i składnik marynat.
W przemyśle stosowany jest do produkcji tworzyw sztucznych (np. jedwabiu sztucznego), barwników, substancji zapachowych, rozpuszczalników i leków.

Rozmiar: 903 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów