STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH Rozmiar: 1176 bajtów

Rozmiar: 1609 bajtów

SPÓŁKA BRENNTAG POLSKA Sp.z o.o. we współpracy z udziałem URZĘDU MIASTA ZGIERZA
prowadzi program FUNDUSZ WSPOMAGANIA ZDOLNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZGIERZUWNIOSEK DO POBRANIA Rozmiar: 822 bajtów.pdfFIRMA BRENNTAG JEST ŚWIATOWYM LIDEREM W DYSTRYBUCJI SUROWCÓW CHEMICZNYCH

Rozmiar: 6079 bajtów

Celem funduszu jest zwiększenie motywacji zgierskiej młodzieży do osiągania coraz lepszych wyników w nauce i rozwijanie uzdolnień.
Fundusz ma służyć również wyrównywaniu szans w zakresie edukacji uczniów, których sytuacja rodzinna i materialna utrudnia zdobywanie i pogłębianie wiedzy w szkołach i pozaszkolnych formach kształcenia.

Rozmiar: 6079 bajtów

Rozmiar: 1072 bajtów Jak skorzystać z dopłat funduszu?

Aby skorzystać z dopłat FUNDUSZU WSPOMAGANIA ZDOLNYCH UCZNIÓW, należy złożyć
w Sekretariacie Urzędu Miasta Zgierza, wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski składać mogą:
Rozmiar: 96 bajtów wychowawcy klas,
Rozmiar: 96 bajtów dyrekcje szkół,
Rozmiar: 96 bajtów rady pedagogiczne lub rady szkół,
Rozmiar: 96 bajtów rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
Rozmiar: 96 bajtów organizacje społeczne i samorządowe.

Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzajace wskazane w nim osiagnięcia, w szczególności dokumenty potwierdzające:
Rozmiar: 96 bajtów średnią ocen z okresu ostatniego roku nauki w szkole - kserokopia świadectwa,
Rozmiar: 96 bajtów wybitne osiagnięcia jak np. tytuł finalisty w olimpiadach i konkursach,
Rozmiar: 96 bajtów informacje o sytuacji materialnej ucxnia, sporządzoną przez jego prawnego opiekuna, potwierdzoną przez wychowawcę,
Rozmiar: 96 bajtów kopię aktualnej legitymacji szkolnej ucznia.

Rozmiar: 6079 bajtów

Wnioski należy składać w dwóch terminach: do dnia 31 maja oraz 30 listopada każdego roku,
przesyłąjąc je pocztą na adres:

Rozmiar: 1092 bajtów Urząd Miasta Zgierza
Wydział Rozwoju Miasta
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

Rozmiar: 6079 bajtów

Rozmiar: 1083 bajtów Zgodnie z Regulaminem o pomoc stypendialną Funduszu Wspomagania Zdolnych Uczniów, mogą ubiegać się uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, znajdujacych się na terenie miasta Zgierza lub mający stałe zameldowanie na terenie miasta Zgierza.
Z pomocy Funduszu mogą korzystać uczniowie, którzy spełniają następujace warunki:
są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne osiagnięcia
osiagną średnią ocen nie mniejśzą niż 4,75 na koniec każdego z semestrów roku szkolnego
znajdują się w trudne sytuacji materialnej.

Pomoc stypendialna z Funduszu może być udzielana na:
Rozmiar: 1653 bajtów 1. stypendia naukowe - z przeznaczeniem na sfinansowanie:
kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk, staży, konsultacji, warsztatów itp.),
udziału w wystawach, konkursach itp.
Rozmiar: 1653 bajtów 2. stypendia socjalne - z przeznaczeniem na opłatę mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia
Rozmiar: 1653 bajtów 3. stypendia rzeczowe - w postaci pomocy dydaktycznych, takich jak m.in.:
instrumenty,
pomoce i przybory plastyczne,
ksiażki i czasopisma specjalistyczne,
sprzęt komputerowy.

Utrata stypendium następuje decyzją Komisji Kwalifikacyjnej w przypadku:
Rozmiar: 96 bajtów zaprzestania nauki przez stypendystę - stypendium zostaje wstrzymane od następnego miesiaca po miesiącu, w którym stypendysta przestał być uczniem, ponowne podjęcie nauki nie powoduje podjęcia wypłaty przyznanego stypendium;
Rozmiar: 96 bajtów gdy stypendysta wykorzystuje pomoc Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem;
Rozmiar: 96 bajtów gdy okaże się, iż podane przez stypendystę dane są nieprawdziwe.

Stypendysta zobowiązany jest poinformować Komisję Kwalifikacyjną o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wstrzymanie lub utratę prawa do stypendium.
Decyzję o przyznawaniu nagrody lub stypendium podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów