RADA RODZICÓW Rozmiar: 5218 bajtów

Rozmiar: 1609 bajtów

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

p. Marek WOŹNIAK- przewodniczący
p. Agnieszka UCZCIWEK - z-ca przewodniczącego
p. Joanna STANISZEWSKA - skarbnik
p. Agata BARZYŃSKA


Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 ustaliła kwotę wpłat na Radę Rodziców w wysokości 40zł za dziecko uczęszczające do szkoły.

Rozmiar: 1172 bajtów

SZTANDAR DLA SZKOŁY OD RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2013/2014 z inicjatywy Rady Rodziców pod przewodnictwem p. Tomasza Kupisa i dyrektora szkoły p. Teresy Gębickiej, podjęte zostały działania związane
z ufundowaniem sztandaru dla szkoły. Do działań włączyli się aktywnie nauczyciele, opracowując jego projekt.
Wykonanie sztandaru zlecono pracowni haftów artystycznych "Haft – Art" w Poznaniu.
Koszt wykonania Sztandaru został pokryty w większości ze środków Rady Rodziców.

Sztandar oraz Akt Przekazania Sztandaru został oddany społeczności szkolnej 25.06.2015r. przez Przewodniczącego Rady Rodziców p. Tomasza Eljasika.


Sztandar jest dla naszej społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny.
Pragniemy, by towarzyszył on ważnym momentom szkolnego życia, a zarazem był wspaniałym i chlubnym symbolem najwyższych wartości, honoru, dążeń, celów
i tradycji, które chcemy kształtować, uświadamiając ich wagę i potrzebę we współczesnym świecie.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom i wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania Sztandaru Gimnazjum nr 1 w Zgierzu.


Rozmiar: 21337 bajtów Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 21371 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów Rozmiar: 21337 bajtów Rozmiar: 18706 bajtów
Rozmiar: 2406 bajtów

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców lub prawnych opiekunów uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałmi Integracyjnymi w Zgierzu w budynku przy ul. Musierowicza 2.

§ 2
W skład Rady Rodziców wchodzi po 1 przedstawicielu rodziców lub prawnych opiekunów z poszczególnych klas.

§ 3
1. Do rady oddziałowej wybieranych jest 3 przedstawicieli ze wszystkich rodziców lub prawnych opiekunów uczniów danego oddziału w głosowaniu jawnym.
2. Do Rady Rodziców wybierany jest w drodze głosowania jeden przedstawiciel z poszczególnych rad oddziałowych.
3. W każdym głosowaniu, każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub prawny opiekun.

§ 4
Rada Rodziców wybiera spośród siebie:
1) przewodniczącego,
2) zastępcę przewodniczącego,
3) skarbnika.

§ 5
Kadencja członków Rady Rodziców trwa 2 lata i uzupełniana jest co roku o nowych przedstawicieli rodziców uczniów klas siódmych.

§ 6
Rada Rodziców może występować do dyrektora lub innych organów szkoły, do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 7
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1.Opiniowanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
2.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
3.Uczestniczenie w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.

§ 8
1.Rada Rodziców zbiera się co najmniej raz w miesiącu, w terminie zebrań z Rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

§ 9
Zebrania Rady Rodziców zwołuje przewodniczący powiadamiając wszystkich członków co najmniej 1 tydzień wcześniej i podaje porządek zebrania.

§ 10
W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły z głosem doradczym.

§ 11
Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców, inne osoby z głosem doradczym.

§ 12
1.Wszystkie ustalenia Rady Rodziców przyjmuje się w formie uchwał drogą jawnego głosowania. Na wniosek nawet jednego członka głosowanie ma charakter tajny.
2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów (w obecności 50 % + 1 osoba).

§ 13
1.Dyrektor może wstrzymać wykonanie wniosków Rady Rodziców, przedstawiając pisemnie wyjaśnienie, do następnego posiedzenia Rady, jeżeli jest ona niezgodna z prawem.
2.W przypadku podtrzymania przez Radę uchwały wstrzymanej przez Dyrektora przysługuje Dyrektorowi prawo niewykonania tej uchwały, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub narusza dobro osób trzecich.

§ 14
Każdy członek Rady Rodziców posiada jednakowe uprawnienia.

§ 15
1.Podstawowym dokumentem działalności Rady Rodziców jest księga protokołów, za którą odpowiedzialny jest przewodniczący.
2.Każde posiedzenie Rady Rodziców jest protokołowane.
3.Prawo do wglądu w protokoły mają tylko członkowie Rady Rodziców.

§ 16
1.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
2.Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, w szczególności na:
a) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu audiowizualnego niezbędnego do unowocześnienia procesu nauczania i wychowania;
b) częściowe sfinansowanie kosztów dojazdu uczniów szkoły na zawody i konkursy;
c) ufundowanie nagród w wewnętrznych konkursach;
d) ufundowanie nagród na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów.

§ 17
1.Księga finansowa prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 18
Rada Rodziców może porozumiewać się i współpracować z Radami Rodziców innych szkół ustalając wcześniej zasady współpracy.

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów