Do strony www Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

KODEKS UCZNIA

Rozmiar: 1609 bajtów

UCZEŃ MA PRAWO

Rozmiar: 351 bajtów

1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.
2. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.
5. Do incjatyw społecznej i obywatelskiej; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej;
w przypadku organizacji działającej poza szkołą - za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.
6. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi
z działalnością społeczną w szkole.
7. Reprezentowania szkoły na konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami
i umiejętnościami.
8. Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
9. Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
10. Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności; oceny
z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.
11.Do informacji z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian,
a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

Rozmiar: 1609 bajtów

OBOWIĄZKI UCZNIA

Rozmiar: 515 bajtów

1. Uczęszczać systematycznie i punktualnie na zajęcia.
2. Sumiennie wywiązywać się z nałożonych zadań.
3.Usprawiedliwiać nieobecności w szkole w określonym czasie.
4.Przestrzegać postanowień kontraktów, statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących
w szkole.
5.Dbać o dobre imię i honor szkoły, współtworzyć jej autorytet.
6.Okazywać szacunek dorosłym i kolegom.
7.Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Rady Samorządu Klasowego
i Szkolnego.
8.Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
9.Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
10.Dbać o mienie szkoły, a w przypadku zniszczenia naprawić wyrządzoną szkodę.
11.Dbać o utrzymanie porządku i czystości na terenie szkoły.
12.Dbać o swój wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą.
13.Nie używać wulgaryzmów, dbać o kulturę słowa.
14.W szczególności uczniów obowiązuje:
- zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nia.

Rozmiar: 1609 bajtów

NAGRODY I KARY

Rozmiar: 1141 bajtów

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
    - rzetelną naukę i pracę społeczną,
    - wzorową postawę,
    - wybitne osiągnięcia,
    - dzielność i odwagę.
2. Rodzaje nagród oraz sposób ich przyznawania określa regulamin szkoły.
3. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez jednostki administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje - według odrębnych zasad.
4.Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Kodeksu Ucznia i regulaminu szkoły:
    - upomnieniem wychowawcy klasy,
    - upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
    - upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,
    - zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania
z niektórych form opieki socjalnej,
    - przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
    - przeniesieniem do innej szkoły,
    - usunięciem ze szkoły, jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
5. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub innej organizacji społecznej.
6.Uczeń ma prawo do odwołania się od kary na zasadach określonych w regulaminie szkoły.

Rozmiar: 1609 bajtów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozmiar: 296 bajtów

1. Sprawy których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli
z samorządem uczniowskim i z radą rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, którego nie rostrzygnięto w obrębie szkoły - niezależnie od prawa odwołania się do władz oświatowych - uczeń może zwrócić się do organizacji społecznych odpowiedniego szczebla lub komisji powołanych na odrębnych zasadach.
3. Uczniowie występujący w obrone praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony dyrektora szkoły lub rady rodziców.
4. Kodeks Ucznia stosuje się wraz z przepisami i regulaminami obowiązującymi w szkole.

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów