Do strony www Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Rozmiar: 718 bajtów

ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH AWANSU ZAWODOWEGO
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
ZOBACZ ZMIANY W PRZEPISACH

Opracowano na podstawie przepisów:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593);

DOKUMENTACJA FORMALNA obowiązująca nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego

NAUCZYCIEL STAŻYSTA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

NAUCZYCIEL MIANOWANY

1.Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
2.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych dokumentów.
3.Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym stanowisku.
4.Zaświadczenie dyrektora o:
- dacie zatwierdzenia planu rozwoju,
- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- informację o uzyskanej przez nauczyciela
ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

1.Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych dokumentów.
3.Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
4.Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym stanowisku.
5.Zaświadczenie dyrektora o:
- dacie zatwierdzenia planu rozwoju,
- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- informację o uzyskanej przez nauczyciela
ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

1.Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2.Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów.

3.Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

4.Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu.

5.Zaświadczenie dyrektora o:
- dacie zatwierdzenia planu rozwoju,
- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- informację o uzyskanej przez nauczyciela
ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

Według nowych przepisów do wniosku nie załącza się innej dokumentacji, świadczącej o osiągnięciach zawodowych, poza wymienioną enumeratywnie w rozporządzeniu.DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego:


1.Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły - opis i analiza uczestnictwa w działaniach.

2.Umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej- opis i analiza działań.

3.Umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły - opis i analiza uczestnictwa w działaniach.

4.Opis i analiza realizacji co najmniej trzech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych - dołączenie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji;

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym - załączenie dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego;

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

5) Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych - opis i analiza co najmniej dwóch przypadków.

Rozmiar: 718 bajtów


TECZKA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Jakie dokumenty, w jakiej formie i w którym miejscu powinny znaleźć się w teczce.
Do § 8 ust.2 pkt 1, 2 i 3 oraz każdego podpunktu § 8 ust.2 pkt 4, załączona dokumentacja powinna mieć formę
opisu i analizy podejmowanych działań.

PRZYKŁADOWA PROPOZYCJA DOKUMENTACJI W TECZCE

§ 8 ust.2 pkt 1

§ 8 ust.2 pkt 2

§ 8 ust.2 pkt 3

1.Opracowanie i realizacja programów wpływających na podnoszenie jakości pracy własnej i pracy szkoły:
- nauczania przedmiotu, zajęć edukacyjnych, wychowania przedszkolnego, dla zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.
- wychowawczego, profilaktycznego, socjalizującego, terapeutycznego
- zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności
i zainteresowania uczniów (koło zainteresowań)
- zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
o specyficznych potrzebach edukacyjnych
- ewaluacji WSO lub PSO
- przygotowania uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych lub ponadprzedmiotowych
- projekty organizowanych przez nauczyciela konkursów szkolnych, międzyszkolnych (realizowanych na terenie gminy, powiatu, województwa.

2.Program działań związanych z nadaniem szkole imienia, święta szkoły, uroczystości szkolnej lub środowiskowej.

3.Opracowanie innowacji pedagogicznej
w zakresie przedmiotu, bloku przedmiotów, działań organizacyjnych.

4.Działania zwiane z diagnozowaniem osiągnięć edukacyjnych uczniów.

5.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

6.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole np. opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

7.Praca w zespole do spraw wewnętrznej ewaluacji jakości pracy szkoły.

1.Programy komputerowe opracowane przez nauczyciela na użytek szkoły.

2.Prowadzenie zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem technologii komputerowej.

3.Materiały przygotowane z wykorzystaniem technologii komputerowej na użytek pracy
z uczniami.

4.Materiały przygotowane z wykorzystaniem technologii komputerowej dla realizacji innych zadań szkoły związanych np. z diagnostyką, profilaktyką, terapią, organizacją i zarządzaniem szkołą.

5.Opracowanie strony internetowej szkoły


1.Zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

2.Prowadzenie szkolenia rady pedagogicznej, szkoleń i warsztatów w ramach WDN.

3.Publikacje związane z wykonywaną pracą
w czasopiśmie specjalistycznym.

4.Opracowanie i wygłoszenie referatów dla rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu nauczycieli (problemowego, zadaniowego) powołanego przez dyrektora szkoły.

5.Opracowanie innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą i udostępnianie ich innym nauczycielom (materiały dydaktyczne, testy, poradniki itp.).

6.Działania nauczyciela jako przewodniczącego zespołu nauczycieli lub na rzecz zespołu nauczycieli.

7.Pełnienie obowiązków lidera WDN§ 8 ust.2 pkt 4 (OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ)

a)
Nauczyciel musi być autorem lub współautorem programu. Program powinien zawierać szczegółowe cele, materiał nauczania, procedury osiągania celów, opis złożonych osiągnięć ucznia i propozycje metod oceny. Program nauczania przedmiotu, zajęć edukacyjnych lub ścieżki edukacyjnej powinien być wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania. Program musi być wdrożony! Wskazać efekty wdrożenia.

b)
Zaświadczenie o wpisie na listę egzaminatorów prowadzoną przez OKE lub listę ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych prowadzoną przez MEN lub listę rzeczoznawców prowadzoną przez MEN.
Czynne pełnienie funkcji egzaminatora - sprawdzanie prac uczniowskich w sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym lub maturalnym i wydane przez OKE zaświadczenie.
W przypadku eksperta praca w komisjach kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych i wydane przez organ powołujący komisje zaświadczenie.
Opis i analiza działań omawiających korzyści wynikających z pełnionych funkcji na rzecz własnego rozwoju i podwyższania jakości pracy szkoły.

c)
Realizowanie działań dodatkowych poza ramowym planem nauczania.
Konstruowanie testów z zakresu pomiaru dydaktycznego.
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Prowadzenie na terenie szkoły nieodpłatnie dodatkowych zajęć dla uczniów.
Prowadzenie, organizacja działań wychowawczych i opiekuńczych po lekcjach.
Organizowanie akcji na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie zespołów uczniowskich typu kabaret, chór szkolny, zespół muzyczny, zespół taneczny, teatrzyk itp.
Redagowanie razem z dziećmi gazetki szkolnej, radiowęzła szkolnego.

d)
Posiadanie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego.
Wykorzystanie umiejętności np. nauczania w oddziale dwujęzycznym, realizacji projektów edukacyjnych w ramach programu Sokrates - Commenius, organizowanie wymiany młodzieży z zagranicznymi szkołami partnerskimi.

e)
Udział w pracach zespołów powołanych do spraw związanych z oświatą przez ministra, wojewodę, kuratora oświaty, jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat, samorząd województwa).
Praca w Wojewódzkiej i Okręgowej Komisji Konkursowej dotyczącej organizacji i przeprowadzania konkursów przedmiotowych.
Praca w komisjach olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Organizowanie konferencji, imprez szkolnych, środowiskowych, samorządowych.
Sukcesy odniesione przez uczniów nauczyciela w konkursach przedmiotowych i olimpiadach (laureaci i finaliści).
Współpraca z instytucjami wspomagającymi edukacje i wychowanie.

f)
Osiągnięcia powinny być potwierdzone nagrodą Kuratora Oświaty lub właściwego Ministra.
Odznaczenia państwowe - Brązowy, Srebrny, Złoty Krzyż Zasługi.
Ordery, odznaczenia resortowe (np.nauczyciel szkół wojskowych, rolniczych), Medal Komisji Edukacji Narodowej.

§ 8 ust.2 pkt 5

Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

PROPOZYCJA OPISU

1. Identyfikacja problemu.
2. Geneza i dynamika zjawiska.
3. Znaczenie problemu.
4. Prognoza (pozytywna i negatywna).
5. Propozycje rozwiązania.
6. Wdrażanie oddziaływań.
7. Efekty oddziaływań.

Rozmiar: 718 bajtów

Krótki przewodnik dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego


1. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. Staż trwa 9 miesięcy.

2. Nauczycielowi stażyście odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

3. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

4. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz uwzględniać zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Dyrektor zapewnia prawidłowy przebieg stażu. Zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, a także o efektach prowadzonych przez niego zajęć, wspiera opiekuna stażu.

5. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

6. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

7. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od otrzymania sprawozdania, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

8. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący,
przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole,
opiekun stażu,
na wniosek nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego, wskazanego we wniosku (przedstawiciela związku wskazuje właściwy organ statutowy związku).

9. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień awansu zawodowego przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiada na pytania członków dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego:
a) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
b) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
c) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,
d) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

10. Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań według punktowej skali od 1 do 10. Komisja kwalifikacyjna udziela akceptacji nauczycielowi w przypadku gdy średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 7.

11. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w drodze decyzji administracyjnej nadaje dyrektor szkoły.

Rozmiar: 718 bajtów

Procedury obowiązujące nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


1. Nauczyciel kontraktowy projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. Staż trwa 2 lata 9 miesięcy.

2. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem (na piśmie), zakresu niezbędnych zmian.
Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznej poprawy projektu planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami i ponownie przedkłada projekt dyrektorowi.

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
a) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
b) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
c) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

5. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

6. Nauczyciel kontraktowy powinien w okresie odbywania stażu:
a) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
b)pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
c) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty.

7. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
a) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
b) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
c) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
d) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
e) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

8. Właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji. Organ powołujący komisję egzaminacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz specjalności zawodowej nauczyciela.
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
Właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

9. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy:
1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
2) odpowiada na pytania członków komisji.


Opracowała: Teresa GĘBICKA

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 718 bajtów